Vol 3, No 2

June 2014

DOI: http://doi.org/10.11591/ijai.v3.i2

Table of Contents

Ahmed Omran, Motaz Khorshid
PDF
57-63
Olakanmi Olufemi Oladayo
PDF
64-72
Pankaj Kailas Bhole, A. J. Agrawal
PDF
73-78
Payal Mahajan, Kuldeep Singh, Hardeep Kaur
PDF
79-83
P. J. Ragu
PDF
84-89
Yasir Salih Ali, Mohammed Talal Simsim
PDF
90-104